Tüzük

Madde 1- Derneğin Adı: “Matematiksel Güç ve İnovatif Tasarım Derneği” dir.

Derneğin merkezi İZMİR’ dir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, iş ve eğitim dünyasında; üretim, matematiksel modelleme, matematiksel güç, projelendirme, araştırma ve geliştirme, tasarım, inovasyon konularında çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek   ve bu konulardaki bilgi ve tecrübeleri topluma tanıtmak bu alanlarda iyi uygulamaların değiş tokuş edilebileceği  bir ortamı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için anket ve araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, defile, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, Amacın gerçekleştirilmesi devlet kurumları ve diğer kuruluşlarla (dernek, vakıf, federasyon, odalar, birlikler gibi) işbirliği yapmak.

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

17-Ülke içinde üretimin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların gelişimine katkıda bulunacak kanun ve kararlar çıkmasına çaba sarf etmek.

18- Ülke kalkınmasında uluslar arası standartlara uygun iş geliştirme eğitimleri ve mesleki yeterlilik eğitimleri de dahil olmak üzere her türlü eğitimler ve sertifika programları ile insan gücünün kalitesini artırmak ve bu alanda her türlü projenin tasarımı, planlaması, yürütmesi ve bu projeleri yaygınlaştırması faaliyetlerinde bulunarak öncü rolünü kamuoyuna benimsetmek, araştırma ve geliştirmenin genel prensipleri ile ülke koşulları arasında uyum sağlamak, bunları geliştirip yaymak.

19-İş dünyasının içindeki üretim ve hizmet alanlarındaki bilimsel kurallarının saptanması ve uygulanmasını sağlamak.

20- İş dünyasın içindeki  üretim ve hizmet alanlarındaki araştırma ve uygulama amacı ile faaliyet gösteren, gerek ülkemizde, gerek diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla haberleşmek, işbirliği ve dayanışmada bulunmak.

21-Matematiksel modellemeyi, matematiksel gücü, projelendirmeyi, araştırma- geliştirme ve tasarım konularındaki bilgileri, tecrübeleri topluma tanıtmak, iyi uygulamaların değiş tokuş edilebileceği bir ortamı sağlamak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarla, üretici ve tüketici düzeyinde çalışmalarda bulunmak

22-Kullanıcı merkezli tasarım düşüncesi iş modeli inovasyon, örgütsel inovasyon ve teknolojik olmayan diğer inovasyon şekillerini tanıtmak, şirketlerde ve eğitimde sağlıklı bir tasarım altyapısı ve tasarım yeterliliği eksikliğini giderici çalışmalarda bulunmak..

23-Ekonomi, enerji, çevre, sağlık, turizm, sosyal alanlarında ve Fen Bilimi ve Sosyal Bilimi alanlarında tasarım ve kullanıcı merkezli inovasyon konusundaki deneyim ve iyi uygulamaların yayılmasını sağlamak.

24-İş dünyasına eleman yetiştiren örgün ve yaygın eğitim kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimler ile ilişkiler kurarak öğrencilerin ve işsiz gençlerin gelecekteki seçecekleri mesleklerine uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli çalışma, eğitim, araştırma, anket ve düzenlemeler yapar, staj ve iş olanakları hakkında bilgilendirmelerde ve yardımlarda bulunur.

25-Üniversiteye öğrenci yetiştiren örgün ve yaygın eğitim kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimler ile ilişkiler kurarak, öğrencilerin tasarladıkları projelerini hayata geçirme isteğine sahip ve üretici ilköğretim, ortaöğretim, üniversite öğrencileri ve işsiz gençleri teşvik etmek, onların gelecekte iyi bir teknoloji okur-yazarı olmasının yanında  tasarım ve proje hazırlama bilgisi vererek, çevre ve sosyal alanlardaki  problemleri çözümlerine yardımcı  olmak ve çalışmalarla eğitimlerine katkıda bulunmak için çalışır.

26-Uygulamalı sanatlar ve görsel sanatlar, mühendislik, mimari, moda gibi tasarımı kullanan kişi ve kuruluşlara destek vermek.

27-İş dünyası yöneticilerinin, çalışanlarının ve araştırma-geliştirme elemanlarının mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak için gerekli çalışma, eğitim, araştırma faaliyetlerinde bulunur ve anketler yapar, son kullanıcı odaklı ürün çeşitliğinin arttırılması ve geliştirilmesi konusunda bilgilendirme ve  eğitim faaliyetlerinde bulunur.

28-Bilgisayar ortamında kullanılmaya uygun İş ve eğitim dünyası için hazırlanan yazılımları topluma tanıtmak için çalışmalar yapar.

29-Matematiksel modellemenin ve matematiksel gücün her tür proje ve tasarım içinde kullanımını tanıtmak, teşvik etmek ve bu yönde eğitici çalışmalarda bulunmak

30- Tüm bu çalışmalar doğrultusunda matematiksel gücü, tasarım felsefesini ve geleneğini oluşturmak ve çağdaş anlamda etkin bir “Tasarım Topluluğu” kurmak için çalışır

 

Who's Online

153 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi